GR Nuus - Maart 2019

  • Belydenisaflegging en doopkategese: Dieper belewenisse
Kwaliteit belewenisse wat diepte verleen aan bedieninge in ‘n gemeente vra lidmate se tyd en toewyding. Die GR het dus goedkeuring verleen aan die leraars se versoeke dat die voorbereiding vir die belydenisaflegging en die doopkategese meer intensief beleef kan word.  
  • Belydenisaflegging
‘n Besonderse geleentheid: Openbare Belydenis van Geloof is ‘n spesiale en belangrike oomblik in ons verhouding met God. Dit help gelowiges om opnuut te besin oor die basis van hul geloof sowel as hul deel aan die kerk. Veral laasgenoemde word baie mis verstaan, hoewel ons verstaan van die gereformeerde geloof en ons deelname aan ‘n gemeente ‘n belangrike deel uitmaak  van die vier beloftes wat ons aflê.
Ons uitdaging: om hierdie mooi en diep geleentheid werklik tot volle realiteit te bring vir jong gelowiges. Om ons daarmee te help het die GR ‘n besluit geneem dat applikante vir belydenisaflegging voortaan nie net beloftes gaan maak oor hul betrokkenheid nie, maar dat geleenthede geskep gaan word vir dieper meelewing. Vir die res van die jaar gaan jong gelowiges wat belydenis wil aflê eers betrokke moet wees in bedieningsgroepe vanaf Maart maand tot en met die einde van die jaar. Vanaf begin 2020 sal ons dan verwag dat lede vir 12 maande by ‘n bedieningsgroep betrokke is voordat hulle belydenis van geloof kan aflê. Op so ‘n manier sal ons as gemeente ons bes kan doen om te verseker dat lidmate deeglike blootstelling aan praktiese bediening het en dat hulle hul toewyding aan ‘n gemeente prakties uitleef voordat hulle beloftes daaroor aflê.
  • Dieper doopkategese
As deel van Pellissier se seisoen van dieper is daar ook besluit om die doopkategese verder uit te brei om die diep betekenis van die doop vir ouers nog beter te help ontsluit. Die beplanning is om voornemende doopouers in kleingroepverband vir vier kontaksessies oor vier weke te begelei. Besonderhede oor die kategese en wanneer dit begin, sal nog deur die leraars bepaal word.
  • Deurkollektes: waarvoor gaan dit? 
Na aanleiding van lidmate se bogenoemde vraag, verduidelik die GR graag waarvoor die deurkollektes aangewend word. Die deurkollektes word gevorder volgens die lys van die instansies wat deur die Sinodale kantoor van die NGK Vrystaat opgestel word. Hierdie gelde wat ingevorder is, word dan net so oorbetaal aan die Sinodale kantoor vir toedeling na die spesifieke organsiasie/ fonds. Voorbeelde hiervan is die Wêreldsending-fonds en die Fonds vir Bearbeiding van Gevangenis. Daar is ongeveer  52 verskillende begunstigdes.
 Dankie
Die GR bedank die leraars en die lidmate van NG Kerk Pellissier vir hul volgehoue bereidheid om ekstra myle van initatief, tyd, meelewing en befondsing saam te stap in ‘n steeds dieper wordende geloofsreis met God.

Related Posts

Recent

Archive

Categories

Tags