Pellissier gemeente- Hofuitspraak en selfde geslag verhoudings.

Die volgende persverklaring is deur die Moderamen van die Vrystaatse Sinode insake Hofuitspraak oor selfdegeslagverhoudings uitgereik:
“Die Hof het op Vrydag 8 Maart 2019, die Algemene Sinode 2016 se besluite oor selfdegeslagverhoudings, met sy uitspraak nietig verklaar. Dit beteken dat die besluite van Algemene Sinode 2015, die enigste geldige besluite is. Die Algemene Sinodale Moderatuur en die Algemene Taakspan Regte (ATR), is in 'n proses om die implikasies en opsies te oorweeg en u sal verder hieroor ingelig word.”
Die hofuitspraak poog nie om vir die kerk voor te skryf wat ons mag glo of moet besluit nie, maar bevestig dat die sinode van 2016 nie die nodige kerklike prosedure gevolg het nie en daarom nie geldig is nie.
Die 2015 besluite oor selfdegeslagverhoudings het ruimte gemaak dat elke gemeente sy eie standpunt rondom hierdie saak kan formuleer en reël. (Die Algemene Sinode erken die diversiteit van beskouinge oor selfdegeslagverbintenisse binne die NG Kerk en bevestig die reg van kerkrade om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te formuleer en te reël.)
Pellissier gemeente het reeds na die 2015 besluit gekies vir ‘n geloofsonderskeidende reis waarop ons as gemeente saam na God se wil soek rondom hierdie baie komplekse saak. Daar is reeds ‘n aantal sake waaroor daar konsensus is, asook sake waaroor ons verskil. Met ‘n volgende skrywe sal ons graag ‘n opsomming vir jou as lidmaat wil gee van wat ons tot dusver oor konsensus het. Dit is ‘n voorreg om deel van ‘n gemeente te wees wat nie wegskram van moeilike sake nie, maar nederig saam soek na God se wil.
Charles James

Recent

Archive

Categories

Tags